Piráti dali vládě jasné mantinely

02. 11. 2020Vláda požádala sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 3. prosince. Piráti si uvědomují, že situace je vážná, avšak naše zkušenosti s vládou jsou tragické. Vláda v srpnu věděla, že v září jsou třeba opatření a ta samá vláda se rozhodla opatření nezavést. Tím zapříčinila dnešní situaci, kdy umírají stovky lidí s covidem denně.

Klid před bouří

Období pandemie je velmi složitý stav, na který vláda ani občané pochopitelně nejsou myšlenkově připraveni. Jednoduše řečeno málokdo s takovou krizí v prosinci 2019 počítal. Nicméně stát samotný připravu provedenou má - jasné protokoly krizového štabu, nouzové zásoby, IZS, armáda a v neposlední řadě samotný institut nouzového stavu. První vlnou jsme prošli dobře, protože přišel muž s excelem a přesvědčil neschopného premiéra, že je třeba konat.

Následně přišlo období, o kterém všichni znalí věděli, že se jedná o klid před bouří (druhou vlnou). Léto utlumí styky v zaměstnání i ve škole. Lidé se odjedou rekreovat. Stačilo dodržet elementární pravidla a situace nebyla příliš nebezpečná. Nicméně doly v Karviné a pražský klub Techtle mechtle nám jasně ukázal, že jakmile se nakažený dostane do prostředí napomáhající šíření viru, tak to jde opravdu rychle. To pro vládu mělo být jasné varování. Jediný, kdo to tak vzal, byl tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zuřící epidemie je balancování na hraně. Příznivá situace se může rychle obrátit v nepřiznivou. A přesně to se stalo v září. Data ukazovala zhoršování situace, Vojtěch navrhl přísnější opatření, Babiš navrhovaná opatření zarazil. Zároveň nebyla zavedena neinvazivní opatření, která by snížila nebezpečí, ale neohrozila ekonomiku. Narozdíl třeba od Dánska, kde jsou opatření, která dovolují ekonomice dýchat. Částečně chápu neochotu k tvrdým opatřením, ale u těch měkkých je to neodpustitelné. Premiér viditelně s opatřeními čekal až na období po krajských volbách. A jelikož není dobrý manager, tak je ani nedokázal zavést ihned po krajských volbách, ale na vyhlášení jsme čekali do 14. října, tedy 12 dní po volbách.

Nejhorší v Evropě

Česko v průběhu října bylo jednou z nejhůře zasažených zemí koronavirem v Evropě i na světě. V počtu potvrzených případů na milion obyvatel se již od půlky září pohybujeme na 3. či 4. místě v Evropě, za malou Andorrou, Černou Horou a Belgií.

V případě, kdy počet testů není dostatečný, jako již téměř 2 měsíce v Česku, je však lepším indikátorem podíl pozitivních testů. V něm jsme byli od 24. září druzí (za Ukrajinou) a od 10. října suverénně první, s pozitivou aktuálně převyšující 30 %. Kritériem pro rušení restriktivních opatření by přitom podle Světové zdravotnické organizace měla být pozitivita menší než 5 %.

I v počtu mrtvých na 1 milion obyvatel jsme bohužel na první příčce a tento trend zdaleka ještě není u konce.

Prodloužení nouzového stavu

Vláda opět vyhlásila nouzový stav od pondělí 5. října 2020. Vláda sama tento mimořádný instrument může vyhlásit maximálně na dobu 30 dnů. Delší trvání musí schválit poslanecká sněmovna. Ta o prodloužení jednala v pátek 30. řijna 2020. Vláda zažádala o prodloužení do 3. prosince 2020 (celkově by tedy trval téměř 2 měsíce).

Ve sněmovně však vláda ztrácí většinu, protože jí přestávají podporovat komunisté, o které se od začátku opírá. Vládní žádost neprošla a sněmovna se usnesla, že nouzový stav prodlouží jen do 20. listopadu 2020.

Důležité je říci, že nouzový stav sám o sobě pro občany mnoho neznamená. Jedná se o právní rámec na jehož základě vláda může činit další kroky. Proto Piráti přišli s podrobným doprovodným usnesením, které má napomoci vládu nasměrovat správným směrem.

Co jsme prosadili

Piráti předložili 2 usnesení přímo v rozpravě a pak jedno velké připravené předem, které bylo rozděleno do 4 částí:

  • a) Opatření ve zdravotnictví
  • b) Elektronizace a chod státu
  • c) Chytrá opatření pro život s COVIDem (po zvládnutí největšího náporu)
  • d) Školství

Část b týkající se digitalizace prošla celá, ve zbytku jen některé části. ODS předložila 6 usnesení a neprošlo ani jedno.

Přehled doprovodných usnesení poslanecké sněmovny k bodu 509 62. schůze poslanecké sněmovny.
? Usnesení Předkladatel
✔️ PSP vyzývá vládu k plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. 6. 2020. Piráti
✔️ PSP ukládá vládě předložit minimálně den před koncem nouzového stavu zprávu o navrhovaném dalším postupu a vyhodnocení dosavadních opatření. Piráti
A) Opatření ve zdravotnictví
✔️ 1. PSP ukládá vládě zapojit pro účinné zvládnutí pandemie maximální počet odborníků v oblasti zdravotní péče. Piráti
✖️ 2. PSP doporučuje vládě přijmout následující opatření:
I. poskytnout jednorázovou odměnu 15/20 tis. Kč na financování péče o děti pro rodiče dětí do 4 let, kteří se krátkodobě vrátí do zdravotnictví, a to při zapojení na alespoň tříčtvrteční úvazek alespoň na jeden měsíc, při nižším úvazku proporčně sníženou
Piráti
✔️ II. umožnit systémové zapojení odborníků do dobrovolnictví (zejména z důvodu případného překračování možných smluvních hodin není vždy možné vykonávat činnost na pracovní smlouvu), a to skrze účinnou úpravu legislativních limitů zákona o dobrovolnictví tak, aby po dobu vyhlášených mimořádných opatření limity § 8 odst. 2 neplatily. Tedy, aby organizace mohly uzavírat smlouvy na odborné činnosti v rámci přijímacích organizací.
III. prověřit možnost připravit jednotný portál pro registraci dobrovolníků a poptávky jednotlivých krajů a institucí spravovaný MZd. Nabízí se možnost inspirace např. existujícími weby chcipomoct.cz.
IV. zapojit studenty přírodovědných a biomedicínských oborů mimo lékařské fakulty do odběrových kapacit a testování. Bonifikovat tyto studenty stejným způsobem jako mediky. Nabízí se možnost využít např. existující akademickou iniciativu www.laboratore-proti-koronaviru.cz, kde je hotová celá infrastruktura.
V. zvážit podporu pořízení oxygenových koncentrátorů a zdravotních odsávaček např. do domovů pro seniory, a umožnit tak léčení lehčích případů v zařízeních, kde jsou lidé dlouhodobě zvyklí pobývat, pokud je k tomu zařízení vybaveno i po odborné personální stránce.
Piráti
✖️ 3. žádá vládu, aby zajistila aspoň na týdenní bázi sběr statistických informací od jednotlivých krajských hygienických stanic o následujících údajích týkajících se nemoci COVID-19 a následně je poskytla veřejnosti: I doba mezi zjištěním důvodů pro nařízení karantény (z trasování nakaženého) a dnem, kdy došlo k rizikovému kontaktu osoby v karanténě s nakaženým; II doba mezi zjištěním důvodů pro nařízení karantény a průkazným informováním osoby, které se má karanténa nařizovat; III doba mezi průkazným informováním osoby, které se má karanténa nařizovat, a provedením testu této osoby; IV doba mezi provedením testu této osoby a jejím informováním o výsledku testu.
B) Elektronizace a chod státu
✔️ PSP doporučuje vládě přijmout následující opatření:
1. poskytnout datové zprávy v datových schránkách zdarma i pro soukromoprávní komunikaci;
2. dále podpořit možnost občanů komunikovat s veřejnou správou v běžném styku telefonicky nebo emailem, což se už teď děje např. na finančních úřadech; umožnit v případech, kde není riziko zneužití, nahradit některé požadované listiny čestným prohlášením;
3. zavést v maximální možné míře práci z domova (homeoffice) ve státní správě a jít tak příkladem soukromému sektoru a samosprávě;
4. preferovat příjem a oběh digitálních dokumentů před listinnými a jejich skeny;
5. uspíšit aplikaci zákona o právu na digitální službu, zejména práva na zápis kontaktního údaje (telefon a email), a využívat tyto údaje při komunikaci s občany;
6. vytvořit metodiku setkávání zastupitelstev online.
Piráti
C) Chytrá opatření pro život s COVIDem (po zvládnutí největšího náporu)
✖️ PSP
1. žádá, aby kroky vlády proti pandemii byly pokud možno předvídatelně navázány na pandemický semafor, jak to požadovala Poslanecká sněmovna č. 1162 ze dne 4. června 2020, podobně jako např. v Irsku, a prezentovat ho veřejnosti s využitím vývěsních ploch, veřejnoprávních médií a internetových stránek se zobrazením přizpůsobeným regionu jako např. na webu www.potrebujurousku.cz.
2. konstatuje, že zavřením prodejen obuvi, papírnictví, elektro, oděvů, sportovních potřeb a dalších maloobchodů za současného ponechání velkých hypermarketů s tímto sortimentem v provozu, vznikla neopodstatněná disproporce v tržním prostředí, která vede k decimaci živnostenského stavu, zvýšení koncentrace lidí v prodejnách a vyššímu riziku nákazy.
3. žádá, aby v případě, že nedojde ke kompletnímu omezení všech sektorů ekonomiky a budou nadále otevřeny velké hypermarkety, vláda umožnila provoz maloobchodu za stejných, nediskriminačních podmínek zohledňujících vážnou epidemiologickou situaci, a tím přispěla ke snížení rizikové koncentrace osob,
4. ukládá vládě zavádět předvídatelná opatření s cílem záchrany provozoven maloobchodu, s jasně definovanými parametry pro zachování provozu (pravidelná dezinfekce prostor, větrání, maximální počty osob, doba pobytu, rozestupy, dezinfekce u vstupu, povinnost používat rukavice či jiné jednorázové ochranné pomůcky); nepřípustné je zavírání provozoven podle celkové velikosti, ale je nezbytné regulovat počet zákazníků na provozovně.
5. ukládá vládě zavést zvýšené povinné rozestupy mezi jinými osobami než osobami společně navštěvujícími akci (rodinami a skupinami osob definovanými podle semaforu) či různými zákazníky na stadionech, hromadných akcích, v restauracích mezi stoly, a to ve všech regionech stupně II oranžová a výše nebo pokud jde o akce přesahující 50 osob.
6, ukládá vládě ČR
I. zavést testování (v pravidelných intervalech, např. každý týden) všech zaměstnanců sociálních zařízení pro ohrožené skupiny v regionech typu II a výše, aby se vča zjistili případní infikovaní, a tak se zabránilo nekontrolovatelnému šíření mezi jejich klienty (prakticky to znamená vytvořit mobilní odběrové týmy a s nimi objíždět v daném intervalu tato zařízení);
II. zjednodušit a zefektivnit centrální veřejné zadávání zakázek, např. urychleným projednáním novely zákona o veřejných zakázkách, který byl předložen Piráty, KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP09 (sněmovní tisk 951);
III jmenovat jednu osobu odpovědnou za komunikaci všech budoucích opatření, která je bude komunikovat jasně a v předem daných časech na předem známých kanálech;
IV. nadále lépe propagovat aplikaci eRouška ve veřejném zájmu prostřednictvím především veřejnoprávních médií a ve veřejných výstupech vlády, bonifikovat její užívání například slevami při nákupu vitamínů v lékárně, slevami na testy na Covid-19 v případě samoplátce apod."
Piráti
D) Školství:
✔️ PSP žádá, aby:
I. byla ve vazbě na vývoj epidemiologické situace stanovena a zveřejněna kritéria, na jejichž základě bude obnoven/omezen provoz škol a školských zařízení;
II. byla zajištěna jednotná a srozumitelná komunikace kroků vlády ve věci zajištění výuky, provozu škol a školských zařízení, a to v dostatečném předstihu tak, aby na přijatá opatření mohly školy, školská zařízení a veřejnost adekvátně reagovat."
Piráti
✔️ PSP úkládá
I. nadále zajišťovat zásobování ochrannými prostředky a rouškami do škol a školských zařízení, kde není omezen provoz;
Piráti
✔️ II. zajistit péči o děti pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na zajištění výuky a provozu škol a školských zařízení; Piráti
✖️ III. zajistit formou nařízení efektivní a bezúplatný převod vyřazené ICT techniky z úřadů a veřejných institucí na základní a střední školy za účelem zajištění distanční výuky, a to i pro žáky, kteří nemají přístup k online výuce v důsledku nedostatečného technického zázemí; Piráti
✖️ IV. připravit a zveřejnit dlouhodobý plán úkolů ve věci poskytování metodické podpory pro zajištění distanční výuky, průběžně kontrolovat a poskytovat informace o jejich plnění; Piráti
✔️ V. připravit a zveřejnit scénáře a návrhy variantního řešení pro postupný návrat žáků do škol ve vazbě na vývoj epidemiologické situace; Piráti
✔️ VI. zajistit kompenzace vysokým školám v souvislosti s omezením pobytu studentů na vysokoškolských kolejích. Piráti
✖️ 3 doporučuje Vládě ČR přijmout následující opatření:
I. umožnit dobrovolnou distanční výuku zejména žákům, kteří mají v domácnosti člena rodiny spadajícího do rizikové skupiny nebo pokud sami do této skupiny patří;
II. posílit spolupráci a koordinovat činnost s existujícími iniciativami a neziskovými organizacemi (Učíme online v rámci Česko.Digital, Počítače dětem apod.), které rodinám pomáhají se zajištěním technického vybavení na online výuku;
III. umožnit školám a třídám zřízeným podle § 16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) omezit na jejich žádost provoz a přejít na distanční nebo smíšenou formu výuky a zároveň zajistit zvýšenou podporu dětí a rodin při distančním vzdělávání;
IV. posílit personální kapacitu škol v souvislosti se zajišťováním výuky, například zapojením studentů pedagogických fakult nebo dalších dobrovolníků.
Piráti
Návrhy poslaneckého klubu ODS
✖️ PSP ukládá vládě ČR projednat všechna nová připravovaná opatření s opozicí před jejich vyhlášením, řádně a srozumitelně je zdůvodnit a vysvětli ODS
✖️ PSP ukládá vládě, aby pro případné další jednání o prodloužení nouzového stavu připravila zhodnocení provedených opatření, předpověď dalšího vývoje a realistické epidemiologické modely. ODS
✖️ PSP ukládá vládě, aby připravila a představila veřejnosti plán uvolňování opatření pro různé scénáře vývoje epidemiologické situace. ODS
✖️ PSP ukládá vládě, aby aktivovala personální a lůžkové kapacity lázní, které jsou vhodné pro umístění pacientů s onemocněním COVID-19, kteří nevyžadují akutní hospitalizaci, ale zdravotnická zařízení je nemohou propustit k domácímu léčení ODS
✖️ Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby rozšířila okruh kompenzací také pro podnikatele a provozy nepřímo zasažené vládními opatřeními v souvislosti s nákazou SARS-Cov-2. ODS
✖️ Poslanecká sněmovna ukládá vládě ČR, aby učinila následující kroky v oblasti vzdělávání, tedy aby konkrétně
1) zřídila krizový tým v oblasti vzdělávání, který by projednával návrhy na opatření v oblasti školství a který by se skládal ze zástupců Ministerstev zdravotnictví a školství, epidemiologů a zástupců všech druhů škol a školských zařízení,
2) aby představila kritéria pro otevírání škol a školských zařízení,
3) aby zajistila podmínky pro otevření prvních a druhých tříd prvního stupně základní školy,
4) aby zajistila podmínky pro umožnění konzultací pro žáky připravující se na jednotnou přijímací zkoušku, závěrečnou zkoušku a maturitní zkoušku,
5) aby zajistila nákup počítačů pro střední školy tak, jak bylo uskutečněno pro základní školy, a
6) aby zajistila podporu pro distanční výuku žákům a rodinám v podobě posílení datového připojení.
ODS

Samozřejmě doprovodná usnesení poslanecké sněmovny jsou primárně mantinely pro vládu, která se viditelně bojí svá vlastní opatření komunikovat a diskutovat. Nejsou to tvrdá opatření, která by ihned platila, ale to ani není jejich účel.