Zákon o matrikách, jménu a příjmení - pozměňovací návrhy

03. 06. 2020V souvislosti s projednáváním novely Zákona o matrikách, jménu a příjmení předkládám několik pozměňovacích návrhů. Problematika jmen a příjmení je široká, mediální pozornost je však soustřeďována hlavně na přechylování. Zákon bude v nejbližších dnech projednáván na plénu sněmovny ve 2. čtením. Pojďme si nyní představit všechny návrhy, které předkládám.

Přechylování

Pozměňovací návrh

předkládáno s Helenou Válkovou

Navrhuje se zrušit stávající omezení a umožnit požádat o zápis příjmení v základním tvaru všem ženám, které o to mají zájem a všem dětem ženského pohlaví, jejichž rodiče o to požádají. A to nejen v souvislosti s uzavřením manželství, vznikem registrovaného partnerství či narozením dítěte, ale kdykoli, kdy to žena (či rodiče dítěte ženského pohlaví) uzná za vhodné.

Hlasování Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj:
ANO 11 NE 0 zdržel 5 přítomno 16 přijato

Návrh má podporu Ministerstva vnitra.

Křestní jména

Pozměňovací návrh

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasnější nastavení praxe zápisu křestních jmen do matričních knih. Správní orgány v řadě případů přenášejí vlastní rozhodovací činnost na znalce v oblasti jazykovědy, neboť zápis jména podmiňují jím zpracovaným znaleckým posudkem. Volba konkrétního znalce je z důvodu jejich nedostatku nadto v současné době významně limitována.

Současná matriční praxe vychází při posuzování jmen ze seznamu jmen z knihy Knappová, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2017. Pokud jméno v publikaci není obsaženo, matriční úřad požaduje znalecký posudek. Nikde však není zveřejněn seznam již posouzených jmen, proto mohou být posudky vyžadovány zbytečně vícekrát. Předložený pozměňovací návrh ukládá Ministerstvu vnitra vést seznam již zapsaných jmen, která je možno zapsat v souladu se zákonem, průběžně ho doplňovat a zveřejňovat ve formě otevřených dat. Předpokládá se, že Ministerstvo do tohoto seznamu zahrne všechna jména z publikace Jak se bude vaše dítě jmenovat? a všechna jména, která na základě vydaných znaleckých posudků vyhovují požadavkům zákona. Navrhovaná formulace zároveň umožňuje Ministerstvu zahrnout i jména obsažená v jiných zdrojích - Registru obyvatel s vynecháním jmen již nevyhovujících požadavkům zákona, jiné odborné publikaci v oboru onomastiky nebo obdobných seznamech, jimiž disponují jiné státy.

Podle Slovenské právní úpravy již například postačuje uvést, že (neobvyklé nebo cizojazyčné) jméno lze nalézt na webu www.babynameworld.com.

Hlasování Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj:
ANO 6 NE 2 zdržel 8 přítomno 16 nepřijato

Ministerstvo vnitra návrh nepodporuje, tuto funkcionalitu totiž připravují do tří let jako součást e-matrik i bez zákonné povinnosti.

Možnost kombinovaného příjmení manželů

Pozměňovací návrh

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit snoubencům zvolit si jako své společné příjmení kombinaci obou svých původních příjmení, což dosavadní zákon neumožňuje. Umožněno je pouze ponechání původního příjmení u manžela, jehož příjmení nebylo zvoleno jako společné. Oba snoubenci by tak podle tohoto návrhu mohli mít stejné dvojité příjmení. Z důvodu zabránění řetězení je možné takto kombinovat maximálně dvě příjmení - tedy pokud některý ze snoubenců již dvojité příjmení má, bude si muset vybrat pro nové společné kombinované příjmení pouze jedno ze svých dosavadních.

Hlasování Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj:
ANO 3 NE 4 zdržel 9 přítomno 16 nepřijato

Ministerstvo vnitra návrh nepodporuje, trvají na pevně daném pořadí příjmení.

Možnosti jiného příjmení manželů

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit snoubencům zvolit si jako své společné příjmení libovolné příjmení, nezávisle na tom, zda již ho některý ze snoubenců používá. Tato volba je u některých párů preferována z různých důvodu. Důvodem mohou být špatné vztahy se svými původními rodinami nebo potřeba novou rodinu definovat novým příjmením, nezatíženým rodinou minulostí. Motivací může být také snaha o oživení příjmení, které se v rodině dříve vyskytovalo, ale zaniklo. V současné praxi musí nejprve před svatbou jeden ze snoubenců své příjmení změnit na matričním úřadě a druhým snoubencem je posléze toto příjmení přijato jako společné při svatbě. Pozměňovací návrh tento postup zjednodušuje na prosté přijetí nového příjmení při svatbě oběma snoubenci.

Hlasování Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj:
ANO 5 NE 8 zdržel 3 přítomno 16 nepřijato

Ministerstvo vnitra návrh nepodporuje, svobodná volba příjmení novomanželů mimo proces samostatné žádosti by podle názoru MV ohrozila zájmy nezletilých dětí. Vzhledem k mnoha hlasem proti návrhu jsem se rozhodl ho do 2. čtení nepředkládat.

Možnost kombinovaného příjmení dětí

Pozměňovací návrh

Návrh dává rodičům možnost dohodou určit jako příjmení dítěte také „kombinované“ příjmení složené z příjmení obou rodičů. Mají-li rodiče rozdílná příjmení (ať již z důvodu, že nejsou sezdáni nebo si po svatbě každý ponechal své příjmení), může situace, kdy dítě nese příjmení jen jednoho z nich, přinášet komplikace a praktické problémy (při jednání s úřady, lékaři, školou, při cestování apod.). Problémům také čelí děti českých rodičů narozené v zahraničí (např. ve Španělsku), kde je kombinované příjmení připisováno automaticky. Po návratu do Česka však není českými úřady uznáno a rodiče jsou vyzváni, aby si jedno z příjmení vybrali. Má-li některý z rodičů více příjmení, lze při volbě určit pouze dvě z nich, aby nedocházelo k řetězení příjmení.

Hlasování Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj:
ANO 4 NE 7 zdržel 5 přítomno 16 nepřijato

Ministerstvo vnitra návrh nepodporuje.

Zjednodušení organizace svateb

předkládáno s Věrou Kovářovou

Pravomoc orgánů obcí a malých městských částí, které nejsou matričními úřady, vykonávat sňatečné obřady je omezena hned v několika směrech. Předně nemůže tento obřad vést pověřený člen zastupitelstva, ale pouze starosta a místostarosta. Dále může oddávat pouze snoubence, z nichž jeden přihlášen k trvalému pobytu. Nakonec je konání obřadu limitováno tím, že podle občanského zákoníku může být občanský sňatek uzavřen pouze za přítomnosti matrikáře.

Všechny tyto skutečnosti nedůvodně komplikují uzavírání sňatků před orgány nematričních obcí a městských částí, neboť zákonné pověření starosty či místostarosty nemusí být vždy dostačující. Navíc povinná přítomnost matrikáře limituje vůli snoubenců uzavřít sňatek, například v určitý termín, kdy se matrikář nemůže nebo nechce k obřadu dostavit. Proto předložený návrh v praxi umožní v nematričních obcích nebo městských částech častější konání občanských sňatečných obřadů jako v jiných částech a obcích, když jejich možnosti jsou nedůvodně omezeny současnou právní úpravou.

Předkládaný návrh umožňuje u malých obcí a městských částí oddávání i zastupitelům. Dále pak ruší podmínku trvalého bydliště alespoň jednoho snoubence v dané obci. Tím zrovnoprávňují v tomto ohledu obce bez matričního úřadu s těmi, které matriční úřad mají. Návrh také umožní pořádat svatby bez matrikáře, pokud má oddávající odborné matrikářské zkoušky.

Hlasování Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj:
ANO 16 NE 0 zdržel 0 přítomno 16 přijato

Ministerstvo vnitra s návrhem souhlasí, nicméně trvá na plných odborných matrikářských zkouškách, což limituje reálný dopad předkládaného návrhu.

Zrušení povinných sterilizací při úřední změně pohlaví

předkládáno s Barborou Kořanovou

Návrh naplňuje závazky České republiky pro ni vyplývajících z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Evropské sociální charty dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve věcech č. 79885/12, 54271/13 a 52596/13 a Evropského výboru pro sociální práva ve věci č. 117/2015 ve věci obligatorních sterilizací.

Návrh ruší povinnost sterilizace při úřední změně pohlaví a zjednodušuje tak výměnu dokladů pro trans lidi.

Hlasování Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj:
ANO 8 NE 4 zdržel 4 přítomno 16 nepřijato

Návrh bude po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví podán v pozměněné podobě.

Uznání jména z jiného státu v případě dvojího občanství

Pozměňovací návrh

Navrhovaná změna umožní občanům, kteří jsou zároveň občany jiného státu, aby v českých matričních dokladech užívali jméno v souladu s podobou, kterou mu umožňuje používat tento jiný stát. Rozšiřuje tak tuto možnost z členských států EU na všechny státy. Vzhledem k různosti jazyka, tradic i písma členských států EU není důvod, aby tato možnost nebyla přístupná i občanům dalších států.

Návrh tak napravuje stávají právní stav, který umožňuje např. uznání jmen občanům Řecka a Bulharska, které ani nepíší latinkou, a naopak neuznává jména švýcarských, amerických či kanadských občanů.

Návrh nebyl předložen na výbor, bude podáván až na plénu.

Možnost změny rodného přijmení pro osoby, kterým bylo změněno jako nezletilým

Pozměňovací návrh

Návrh napravuje stav, který vznikl přijetím přechodného ustanovení zákonem č. 312/2013 Sb. Čl. II: „Rodné příjmení, které fyzická osoba užívá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za rodné příjmení podle zákona č. 301/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Pokud totiž byla povolena ve správním řízení změna příjmení před 1. lednem 2014, kdy nebylo rodné příjmení v právním řádu definováno, má se podle výkladu Ministerstva vnitra za to, že tím bylo změněno rodné příjmení. Jsou případy, kdy se matka dítěte rozešla s jeho otcem a uzavřela manželství s jiným mužem. V době manželství požádala se souhlasem otce dítěte o povolení změny příjmení na své příjmení nabyté sňatkem. Jestliže matriční úřad takové žádosti do 31. prosince 2013 vyhověl, má se za to, že příjmení, které dítě takto získalo, je jeho rodným příjmením. Nezřídka se však stává, že matka se s mužem, po kterém její dítě nese stále „rodné příjmení“, rozešla a dítě po nabytí zletilosti našlo blízký vztah ke svému otci.

Návrh nebyl předložen na výbor, bude podáván až na plénu.

Podávané pozměňovací návrhy na webu sněmovny