Digitální technická mapa

31. 07. 2019Pracovní skupina zaštítěná Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj připravila legislativní návrh digitální technické mapy (DTM) plošně pro celé území ČR. Jednání se účastnili zástupci většiny politických stran ve sněmovně, ICT unie, zástupci dotčených ministerstvech a v neposlední řadě zástupci samospráv.

Dosud bylo vedení DTM dobrovolné na samosprávné úrovni - digitální technické mapy tak byly vedeny pouze v některých obcích a 6 krajích ze 14. Tyto mapy shromažďují informace o dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních a přírodních objektech. Mapy se pak využívají v územním plánování, v každodenní správě majetku i dalších agendách. Plnému využití však dosud brání zejména to, že nejsou k dispozici pro celé území státu, specifikace uložení jednotlivých mapových prvků se mohou napříč kraji a obcemi lišit a chybí podrobnější úprava povinností správců dopravní a technické infrastruktury při předávání údajů.

Možnost plošného zavedení DTM se diskutovala už v letech 2004 a 2005, avšak nakonec na ni nedošlo. Potenciál technických map tak až dosud nemohl být plně využit při přípravě a povolování staveb ani pro analýzu území, což je velká škoda a opět to ukazuje velké zpoždění ČR v digitalizaci.

Navrhovaná právní úprava zavádí pojem Digitální technická mapa kraje a ukládá krajům povinnost ji vést podle jednotné specifikace. Bude tak možné data z krajů spojit a vytvořit bezešvou technickou mapu ČR, obsahující např. dopravní infrastrukturu, vedení inženýrských sítí a další polohopisné prvky. Konkrétní specifikace jednotlivých tříd mapových prvků stanoví prováděcí právní předpis, z dosavadních jednání je zřejmé, že budou využity při jeho tvorbě cenné zkušenosti z dosavadní dobré praxe, např. z Institutu plánování rozvoje hl. m. Prahy, který provozuje kvalitně technickou digitální mapu Prahy už řadu let, včetně propracovaných procesů při přejímání a výdeji dat.

Informace v digitální technické mapě budou pocházet hlavně z informačních systémů správců inženýrských sítí, budou to v ní tedy ta v současnosti nejlepší dostupná data. Zatím ale nebudou právně závazná. I po zavedení DTM tak bude nutné při stavbě právní vyjádření o existenci sítí od jednotlivých správců. Součastí bezešvého celostátního řešení má být i systém na hromadné rozesílání a přijímání těchto vyjádření, který celý postup výrazně zjednoduší, zautomatizuje, a stavebníkům tak ve výsledku ušetří čas i peníze. Do budoucna by pak bylo vhodné data v systému učinit právně závaznými, a tím složité procesy vyjadřování od správců sítí úplně zrušit.

Digitální technické mapy krajů budou zastřešeny informačním systémem digitální mapy veřejné správy, jehož správcem bude Český úřad zeměměřický a katastrální. Bude tak zabezpečeno zobrazení map v jednotném rozhraní, jednotnost celé řady činností souvisejících s vedením DTM krajů. Dále bude součástí tohoto informačního systému jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci a pro zápis do DTM krajů. Pokud bude zákon schválen (nyní projednáván sněmovnou jako sněmovní tisk 525, vláda poskytla souhlasné stanovisko), bude digitální technická mapa pro celé území státu zpřístupněna nejpozději 30. června 2023.