Vláda v oblacích?

12. 11. 2018Pohodlné, výhodné, užitečné. Tak by se dalo popsat používání cloudových technologií. Cloud computing je další technologickou realitou, která nám může pomoci zlepšit současnou úroveň egovernmentu v ČR. S každou příležitostí ale přicházejí rizika.

Co to je cloud?

“Cloud”, “cloudová řešení” nebo “cloudové technologie” jsou dnes často používány jako moderní buzzword, výraz pro upoutání pozornosti zejména v marketingových prezentacích. Technologicky je cloud založen na principu sdílení výpočetního výkonu, případně na poskytování určité platformy nebo služby. Cloudová řešení jsou postavena na distribuci zátěže a na možnosti vzdáleného přístupu.

Přes určitou zprofanovanost cloudových řešení se skutečně jedná o řešení poskytující reálné výhody. Ty tkví především ve snadném škálování výkonu při užívání cloudových služeb, kdy lze z uživatelského hlediska snadno a pružně zvyšovat i snižovat náklady na výpočetní výkon. To je velmi výhodné z hlediska hospodaření, kdy po neúspěšném nebo dokončeném projektu zůstává například nevyužité diskové pole. Nebo naopak když je nutné skokově zvýšit výpočetní výkon organizace, ale není v plánu udržovat si takový výkon dlouhodobě.

Další výhodou cloudu je snadné síťování, zálohování a celková správa infrastruktury. Tím se organizaci uleví od značného množství provozních povinností a problémů, které musí pro zajištění bezproblémového chodu svých výpočetních a komunikačních technologií vyřešit.

Je třeba ale upozornit i na rizika cloudu. Ta jsou spojena s dodavatelem cloudových služeb. Infrastrukturu totiž vlastní právě dodavatel, nikoliv zákazník. Ten si musí vyjednat dostatečné garance, že s jeho daty bude nakládáno zodpovědně a dle veškerých zákonných předpisů týkajících se kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí. Zároveň si zákazník musí dávat pozor, aby se nedostal do nevýhodného smluvního vztahu, který by pro něj mohl představovat nebezpečí vazby na jediného dodavatele (vendor lock-in).

Egovernment v cloudu

Cloud by mohl být odpovědí na některé z obtíží, se kterými se v oblasti ICT technologií úřady potýkají. Státní správu a samosprávy tvoří vysoký počet úřadů, přičemž i například velké státní fondy s celorepublikovou působností mohou mít v útvaru zodpovědném za ICT pouze tři zaměstnance.

Zejména pro menší úřady s nedostatečným personálem je pak velmi náročné řešit i jen běžnou správu, natož se věnovat nějakému vývoji nebo optimalizaci procesů. Pro tyto úřady tak možnost si jednoduše objednat VPS představuje úsporu času a nákladů oproti situaci, kdy si musí každý úřad soutěžit, nasazovat a udržovat vlastní řešení.

Cloudová řešení dávají smysl i pro větší organizace, které například při realizaci rozsáhlejších projektů nakoupí ze státní nebo evropské dotace či grantu hardware. Ten častokrát po skončení projektu pouze vytápí serverovnu, těžko se dá tedy hovořit o účelně vynaložených prostředcích. Adaptabilita cloudových řešení těmto situacím může pomoci předcházet.

Model sdílení a distribuování zátěže cloud computingu je tak díky svému flexibilnímu škálování naprosto ideální pro potřeby veřejné správy. Je ale otázkou, jak se přistoupí k jeho praktickému nasazení.

Vládní implementace

Vláda strategický rámec egovernment cloudu projedná již ve středu 14. 11. Tím se ukončí první fáze celého projektu, která spočívala ve vytyčení cílů. Dalším důležitým mezníkem je 30. 6., což je termín, kdy má MVČR odevzdat finální přípravu (návrh změn v legislativě a další materiály). Piráti budou tento ohromný projekt pozorně sledovat.


Pokračování v článku Strategie pro Egovernment cloud v ČR.