Legislativa související s e-Governmentem

Směrnice a nařízení EU
Zákony ČR
Nařízení vlády ČR
Vyhlášky
GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
eIDAS Nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu
NIS Směrnice č. 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
INSPIRE Směrnice č. 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
PSI Public Sector Information Directive
Přístupnost Přístupnost web. stránek a mob. aplikací ve veřejné správě
106/1999
o svobodném přístupu k informacím Zákon o svobodném přístupu k informacím
101/2000
o ochraně osobních dat Zákon o ochraně osobních údajů
127/2005
o elektronické komunikaci Zákon o elektronických komunikacích
297/2016
o službách vytvářejících důvěru Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
365/2000
o informačních systémech veřejné správy Zákon o informačních systémech veřejné správy
181/2014
o kybernetické bezpečnosti Zákon o kybernetické bezpečnosti
240/2000
krizový zákon Zákon o krizovém řízení
123/1998
o právu na informace o životním prostředí Zákon o právu na informace o životním prostředí
134/2016
o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek
425/2016
o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
260/2016
o stanovení podrobnějších podmínek... Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
316/2014
o kybernetické bezpečnosti Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti
442/2006
kterou se stanoví struktura informací... Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
469/2006
o informačním systému o datových prvcích Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích
528/2006
o informačním systému o informačních systémech veřejné správy Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy
529/2006
o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy
53/2007
o referenčním rozhraní Vyhláška o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
64/2008
o přístupnosti Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením